יום רביעי 29 יוני 2022   כניסה למערכת  
 ביוחקר
לעריכה טקסט יש לבחור עריכה מתוך התפריט של המודול
 עבודת הביוחקר
ביוחקר
חלופה לעבודה המעשית (ביוטופ/פרוייקט) שהיקפה 1 יח"ל.  עיקרה של יחידת הלימוד הוא עבודת חקר בנושא ביולוגי, (עבודה כתובה ובחינה בע"פ) וכן סיור לימודי בשדה עליו יש להגיש דו"ח סיור.  
 
 כללי הגשת העבודה
1.    העבודה חייבת לכלול תוכן עניינים ועמודים ממוספרים.  
2.  עבודה תודפס בגופן בגודל  11-13, ותכלול שוליים ורווחים נוחים לקריאה.
3.    אין לניילן את הדפים (פרט לתמונות או מוצגים).
4.    אל העבודה יצורפו דפים אישיים של כל אחד מכותבי העבודה, ודוחות סיור של כל  הכותבים.
 
 מסמכים
 פרק המבוא
מבוא 2-3 עמודים 
כתבו את המבוא ברצף, וכללו בו  את הסעיפים האלה: 
נקודת המוצא לחקר  - תיאור התופעה או הבעיה שהובילה אתכם לחקר. (מומלץ להוסיף צילום או איור).
הרקע העיוני -  מידע ממקורות מהימנים, הכולל מושגים ותהליכים הרלוונטיים לחקר, וכן מידע על האורגניזמים
         הקשור ישירות לנושא שנבדק. שימו את הדגש על גורמים רלוונטיים שונים שיכולים להשפיע על התוצאות,
         ובפרט על המשתנה הבלתי תלוי והשפעתו הצפויה על המשתנה התלוי .
   פסקה קצרה שתכלול את שאלת/שאלות החקר, ההשערה/ההשערות והבסיס הביולוגי  להשערה.
       אם נבדקו שתי שאלות יש לציין בבירור את הקשר ביניהן.
 
הערה: ניתן לכתוב את שאלת החקר וההשערה לפני הצגת הרקע העיוני, אם הרצף הגיוני.
שימו לב: 
א.  רשמו את השאלה/ שאלות באופן ברור ובולט ( קו תחתון או אותיות בולטות).
ב.  הסבירו בפירוש מה הביא אתכם לבחור בשאלת החקר שבדקתם ("הצדקת החקר").
ג.  כתבו את המבוא  באופן  רציף כחיבור, ולא כקטעים  שביניהם כותרות משנה.
ד.  אם נבדקו שתי שאלות חקר רשמו באופן ברור את שתיהן,
    שלבו במבוא את המידע הרלוונטי הנוגע לשתי השאלות, והסבירו את הקשר ביניהן.  
ה. כללו במבוא רק מידע הנוגע באופן ישיר לנושא העבודה. 
ו.  בכל סעיף או פסקה רשמו הפניה אל המקורות עליהם מבוסס המידע. בנספח I מוסבר אופן כתיבת ההפניה.
ז.  לגבי אמינות מקור המידע תוכלו להיעזר בנספח II, וכן במורה הכתה.
 

 

 מערך החקר, כולל חומרים ושיטות
מערך החקר, כולל חומרים ושיטות 2-3 עמודים 
פרק זה כולל מידע מפורט על מערך הניסוי. הוא מאפשר לקורא לחזור על  את הניסויים המתוארים בו ולהעריך אותו. 
תארו את מהלך הניסוי בקצרה, ובאופן מדויק, כך שהקורא יוכל לחזור ולבצע אותו.  בכל שלב ציינו את שיטות העבודה והמדידה. מומלץ להיעזר בסכמה, בטבלה,  או בצילומים המבהירים את מערך הניסוי. אם השתמשתם בשיטת עבודה המתוארת בפירוט במקור כלשהו ציינו את עיקר השיטה בפרק זה, והפנו אל מקור המידע. 
 
הקפידו לכלול את הסעיפים האלה:
 האורגניזם/מים שנבדק/ו - שם הסוג, ואם ניתן גם מין, זן/גזע.
 המשתנה התלוי ודרך המדידה שלו – תיאור מפורט וברור, כולל יחידות המדידה.
 המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי  שלו- יש לפרט מהן קבוצות הטיפול השונות וכיצד הוכנו,
     ולהסביר מדוע נבדק טווח זה של המשתנה.
 קבועים-  מהם? וכיצד נשמרו?
 בקרות- מהן?
 מספר הפריטים בכל טיפול, וכן מספר החזרות.
 מיקום ביצוע  הניסוי, מועד הביצוע ותאריכי המדידות.
 הסבר על אופן עיבוד התוצאות.
 
הסבירו כאן מהי התרומה הייחודית/ טביעת האצבע שלכם.
אם נבדקו שתי שאלות חקר יש לכלול בסעיף זה את המידע הנוגע לשתי השאלות. 
אם בוצעו ניסויים מקדימים, שלבו את המידע שנלמד מהם בפרק זה, והפנו מכאן אל נספח מספר 3 בעבודתכם, שיכלול את תיאור הניסויים המקדימים ואת תוצאותיהם.
 
 תוצאות
תוצאות 2-4 עמודים 
פרק זה מציג בדרכים שונות, את התוצאות המעובדות של הניסוי. 
 
הציגו רק תוצאות מעובדות, שיכללו ממוצעים וסטיות תקן, ולפי הנדרש גם עיבודים נוספים. התוצאות יוצגו בטבלאות ובגרפים, שילוו בתיאור מילולי קצר. לכל גרף תצורף טבלת נתונים.  
ניתן להציג תוצאות גם בצילומים, בסכמות ובדרכים נוספות.
את התוצאות הגולמיות הציגו בנספח מספר 2 והפנו אליו מפרק זה.
שימו :
א. בחלק זה אין לדון בתוצאות או לפרשן, אלא לדווח עליהן באופן מדויק. ב
   תיאור יש להתייחס למגמות, לנקודות שינוי של מגמות,  ולמקרי קיצון.  
ב. הקפידו על בניית טבלאות והצגות גרפיות כמקובל. עיבוד הנתונים והצגתם הגרפית יבוצעו בגיליון אלקטרוני.
ג.  הקפידו להציג רק ממצאים רלוונטיים לנושא העבודה. 
ד. הימנעו מריבוי איורים וטבלאות שלא לצורך.  
ה. לכל ממצא בפרק התוצאות חייבת להיות התייחסות בפרק המסקנות. 
 מסקנות ודיון
מסקנות ודיון 2-3 עמודים
פרק זה קושר בין חלקי העבודה ומסכם אותה, בראיה רחבה ובהתייחסות ביקורתית.   
 
כתבו את הדיון ברצף, וכללו בו סעיפים אלה: 
א. רשמו את השאלה וההשערה שנבדקה, וקבעו האם תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה או דוחות אותה,
    תוך הפנייה ברורה לתוצאות התומכות בכך.
ב. נסחו מסקנה (או מסקנות) המבוססת על תוצאות הניסוי. הסבירו את המסקנה תוך קישור לידע ביולוגי מבוסס. 
ג. אם יש מסקנות נוספות, שאינן תשובה ישירה לשאלת החקר, ציינו והסבירו גם אותן, תוך הפנייה לתוצאות. 
ד. אם התקבלו תוצאות בלתי צפויות, או שונות מהמדווח בספרות, התייחסו אליהן, והציעו הסבר אפשרי לשוני.
ה. אם בדקתם שאלת חקר נוספת חזרו על הסעיפים א' עד ד' גם לגבי שאלה זו. 
    בחנו את מסקנותיכם מהחקר שבצעתם באופן ביקורתי. התייחסו להיקף החקר (ריבוי פריטים, חזרות, גודל סטיות
   התקן),   ולמערך הניסוי (הטיפולים, שיטות המדידה, הבקרות, הקבועים) וכן למגבלות הניסוי, כולל תקלות שאירעו.
   לצורך כתיבת סעיף זה תוכלו לשאול את עצמכם: אם היינו מתחילים את הניסוי מחדש על מה חשוב היה להקפיד?
   שימו  : המסקנות מושפעות מהנכתב בסעיף זה, ומומלץ לשלב אותו בסעיפים הקודמים.
ו. הסבירו את התופעה הביולוגית, או הבהירו את הפתרון הביולוגי לבעיה היישומית שהיוו נקודת מוצא לעבודת החקר.
   שלבו בהסבר את המידע החדש שצברתם בעבודתכם עם הרקע העיוני, כך שתתקבל תמונה כוללת של הנושא שנחקר.
   אם בדקתם שתי שאלות  ההסבר יכלול התייחסות לממצאים שהתקבלו בשתיהן. אם הדבר רלוונטי התייחסו להבדלים
   בין תופעות שנצפו בטבע לבין הניסויים שבצעתם במעבדה.
ז. שלבו בפרק זה מידע רלוונטי על הניסויים שמקדימים. אם לא בצעתם ניסויים מקדימים, עליכם להתייחס בפרק הדיון
   גם לשאלת המשך החקר. נסחו את השאלה בבירור, והבהירו את חשיבותה להבנת הנושא שנחקר.
   הפנו אל נספח  מספר 3 בעבודתכם שיכלול תכנון מפורט לבדיקת השאלה.
 מבט על:
בחנו את הנושא אותו חקרתם גם בראיה ביולוגית רחבה. בחרו אחד מבין הרעיונות המרכזיים בביולוגיה וקשרו אותו לעבודתכם. רשימת הרעיונות המרכזיים בביולוגיה:  ארגון במערכות ביולוגיות, ויסות והומיאוסטזיס, יחסי גומלין וקיום שיווי משקל דינמי, אחידות בעקרונות המבנה והתפקוד ושוני בצורה, התאמה בין מבנה לתפקוד, המשכיות תורשתית ורבייה, העברת מידע מדור לדור, גדילה והתפתחות, תיאורית האבולוציה. (פירוט של הרעיונות המרכזיים בביולוגיה נמצא בנספחIII ). תוכלו לקשר את הרעיון לתוצאות הניסוי, לתכנים ביולוגיים רלוונטיים בהם עסקתם בעבודה, או לכל היבט אחר של העבודה. 
 
חשוב להקפיד:
א. לכל ממצא בפרק התוצאות חייבת להיות התייחסות בפרק המסקנות. 
ב. בכל התייחסות למידע מהספרות יש לרשום הפניה אל המקורות עליהם מבוסס המידע.  
       בנספח I מוסבר אופן כתיבת ההפניה.
ג. את הדיון כתבו באופן  רציף כחיבור, ולא כקטעים  וביניהם כותרות משנה. 
ד. הדיון צריך לתת תמונה כוללת של הנושא הנחקר. 
ה. זכרו את מגבלות החקר שבצעתם והימנעו מהכללות וממסקנות גורפות.
 

 

 נספחים לעבודה
עבודת החקר חייבת לכלול את שלושת הנספחים האלה:  
נספח מספר 1: תכנון ניסוי לפי דף עזר לתכנון הניסוי (לשאלה אחת או לשתי השאלות). 
נספח מספר 2: תוצאות גולמיות של הניסוי.
נספח מספר 3: תוצאות הניסוי המקדים, או תכנון מפורט של שאלת המשך.
אל כל נספח תהייה הפנייה מהמקום המתאים בגוף העבודה.
 
 רשימת מקורות
רשימת המקורות תכלול לפחות ארבעה מקורות מידע מהימנים.
הרשימה תכתב לפי אחת השיטות המקובלות. 
חובה להפנות אל רשימת המקורות מגוף העבודה. 
אין לכלול ברשימה מקורות שאין אליהם הפניה מגוף העבודה. 
 
נספח I – מקורות מידע, כתיבה והפנייה 
קיימות מספר שיטות לרישום המקורות. ניתן להשתמש בכל שיטה מקובלת. יש להקפיד על אופן רישום אחיד לאורך כל העבודה.
תקציר כללים לכתיבה של מקורות המידע: 
מקורות בשפת האם יכתבו בנפרד ממקורות בשפות אחרות ויקדימו אותם.
w ארגון הפריטים ייעשה לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של המחבר הראשון. אם יש שני מחברים ששם משפחתם מתחיל באותה אות, יש לערוך לפי סדר פנימי - על פי האות השנייה של שם המשפחה וכך הלאה. 
 
ספר: שם המחבר (שנת הוצאה), שם הספר (בהדגשה או בקו תחתון), הוצאה, מספרי עמודים.
ספר ערוך: יש להוסיף (עורך) לאחר שם המחבר או (Ed.) בלועזית. 
מאמר: שם המחבר (שנת הוצאה), שם המאמר (בהדגשה או בקו תחתון), שם העיתון, כרך, מספר חוברת, מספרי עמודים.
ערך מאנציקלופדיה: שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הערך. שם האנציקלופדיה. מספר הכרך, עמודים. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.
מידע מהאינטרנט: בכל מידע מהאינטרנט יש להוסיף גם את שם האתר, כתובתו, ותאריך הורדת המידע. חשוב להוסיף גם מידע על העורך/הבעלים של האתר ועל  הכותבים, וכן תאריך עדכון האתר. 
זאת בנוסף על שם הכותב, המאמר/ הספר, הכותר/הערך /המושג  וכדומה. 
לגבי מהימנות מידע בכלל, ומידע מהאינטרנט בפרט, ראו נספח מספר 2.
 

 

ד.נ. משגב מיקוד 20179 | דוא"ל: misgavhs@gmail.com | טלפון: 04-9801111 | פקס: 04-9800079